Arbetsgruppen

Arbetet med att ta fram denna information gällande hantering av ozon i ventilationssammanhang har genomförts av Plåt & Ventföretagen, efter samråd och samverkan med Skorstensfejaremästares Riksförbund, Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten och FunkiS.

Arbetet initierades då man inom olika organisationer och myndigheter uppfattade att det inom branschen saknades oberoende information och väsentliga kunskaper om hur man ska hantera ozon ur drift- och arbetsmiljöperspektiv. Detta har lett till osäkerhet för inblandade parter, såväl för konsulter som ska projektera, entreprenörer som ska bygga och för byggherrar och brukare som inte vet vad de ska ställa för kvalitetskrav eller vilka risker ozon kan medföra vid fel hantering.